Opravdu?

OVVR Teplice

Prejsť na hodnotenie

Usporiadateľ: Retriever klub CZ - Spolek

Aktualizované: 12.09.2018 09:02

Základné informácie

Pořadatel zkoušek (v zastoupení RK CZ): Dana Maděrová, DiS.

Pokladník: Dana Maděrová, DiS.

Sbor rozhodčích: Lucie Vodičková

Veterinární dozor: MVDr. Zbyněk Pokorný

Dátum:
16.09.2018 8:00 - 16:00  
Vek:
0 - 99 rokov
Kapacita:
50
Cena:
500 Kč
500 Kč
Poznámka k ceně:
700,- pro nečlena RK CZ
WWW:
Typ udalosti:

Kontaktná osoba

Dana Maděrová, DiS.
 
774 071 206

Miesto konania

Hřbitovní  1631
415 01 Teplice
Teplice
Ústecký kraj
Česká republika

GPS: 50,64287°, 13,81157°

Podrobnosti

Program:

8:45 - 9:00 hod. sraz účastníků Hřbitovní 1631, Teplice 415 01

9:00 - 9:15 hod. veterinární prohlídka psů

9:15 hod.. zahájení zkoušek, přesun do honitby

9:30 – 15:00 posuzování v honitbě Zabrušany práce na vodě - rybník Lahošť

Po ukončení posuzování vyhlášení výsledků.

Účastnický poplatek:

500,-- Kč pro člena RK CZ

700,-- Kč pro nečlena RK CZ

se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ č. 2900706251/2010 var.symbol = členské číslo (jen u členů RK CZ), spec. symbol 4018092018 Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno a účel platby.

Doklad o zaplacení je nutné odeslat i s přihláškou!!!

V případě neúčasti je startovné nevratné.

Přihláška:

Vyplňte přihlášku přes internetové rozhraní na webu www.retriever-klub.cz v kalendáři akcí u detailu této akce nebo si ji stáhněte na www.retriever-klub.cz a čitelně vyplněnou včetně kopie dokladu o zaplacení a spolu s kopií průkazu původu psa zašlete na adresu hlavního poradce pro výkon nebo na e-mail: vycvikar@rkcz.cz.

Pokud je vůdcem dítě ve věku 12 – 15 let, pak rodiče k přihlášce připojí prohlášení, že souhlasí s jeho účastí a na zkouškách musí být 1 rodič přítomen.

Uzávěrka přihlášek je 20.10.2018, nebo do naplnění zkoušek.

Veterinární podmínky:

1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.

3. Ke zkoušce nebudou připuštěny hárající feny, feny ve druhé polovině březosti a feny méně než 50 dní po porodu.

4. Přejímku a kontrolu zdravotního stavu psů provede pověřená osoba.

Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.

Všeobecné podmínky:

1. Pes v den zkoušek musí splňovat podmínku minimálního věku 6 měsíců.

2. Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného Soutěžního řádu pro klubové zkoušky retrieverů platného od 1. 1. 2015. Odesláním přihlášky zároveň vůdce potvrzuje, že je mu znám zkušební řád a bude se jím řídit.

3. Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v Soutěžním řádu pro retrievry.

4. Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.

5. Na zkouškách se nezadává lovecká upotřebitelnost.

6. Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec označen viditelným tetováním, nebo čipem)

7. Volné pobíhání psů mimo průběh zkoušek je zakázáno. Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu, zranění či uhynutí v průběhu zkoušek.

8. Vůdce psa musí mít s sebou průkaz původu psa, očkovací průkaz, doklad o zaplacení členského poplatku na aktuální rok (členové RK CZ), lovecké vodítko přes rameno. Vůdce musí být vzhledem k typu zkoušky vhodně oblečen.

9. Pořadatel a sbor rozhodčích má právo, ze zkoušky vyloučit psa prokazujícího agresivitu, a to jak vůči lidem, tak i ostatním psům. 10. Při stejném počtu bodů u více jedinců má přednost chovný jedinec před nechovným, mladš mladší před starším, při stejném věku ten, jehož vlastní jméno začíná dřívějším písmenem v abecedě.

 

DODATEK Č. 1

Úprava soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery

Soutěžní řád ČMKJ byl schválen s platností od 1. 6. 2014 a tudíž se podle něj posuzují již 3 sezóny soutěží pořádaných pro vyjmenovaná plemena. Na základě dosavadních zkušeností s uplatňováním nového Soutěžního řádu ČMKJ předložili Retriever Klub CZ o. s. a KCHLS o. s. tuto úpravu Soutěžních řádů ČMKJ pro plemena retrieverů. Úprava byla odsouhlasena ČMKJ a je platná pro všechny soutěže retrieverů se zadáváním čekatelství titulů od 1. 1. 2017.

Doplňky k jednotlivým disciplínám:

1) Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře – popis disciplíny shodný, změna v hodnocení

- známka 2 - na donesený kus 8 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 12 minut

- známka 1 – na donesený kus 10 minut na LZ, na ostatních zkouškách jeden kus do 12 minut

- známka 0 – pes do stanoveného limitu nepřinese žádný kus

2) Přinášení – do popisu disciplíny doplnit – vylučující chybou je když pes bere 2 kusy najednou (při disciplínách se dvěma aporty).

3) Přinášení kachny z hluboké vody – z popisu disciplíny vyplývá, že přinášení se hodnotí do známky za disciplínu a proto navrhujeme z tabulek vypustit samostatné hodnocení pomocnou známkou z přinášení (v tabulce ZV a PZ disciplína 5).

4) Dvojitý aport v terénu – z popisu disciplíny vypustit větu: Každý povel k usměrnění psa před vypuštěním snižuje známku.

5) Vlečka se srstnatou zvěří, vlečka s pernatou zvěří – do popisu obou disciplín doplnit větu: Pes může být nasazen na vlečku pouze 3x. Do hodnocení obou disciplín doplnit: známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř nepřinese ani po 3. nasazení na vlečku.

Doplněk do úvodní části:

6) Mezinárodní soutěž retrieverů – MSR - za větu: Soutěží se podle Soutěžního řádu pro KVZPR - doplnit větu: Vítěz posledního ročníku MSR se kvalifikuje přímo k účasti na dalším ročníku MSR, na kterém při prezenci předá putovní pohár pro vítěze MSR pořadatelům.

Úprava Soutěžních řádů je nezbytnou přílohou propozic pro jednotlivé soutěže.

Hodnocení

0
0 hodnocení
0x
0x
0x
0x
0x
0x

Moje hodnotenie

Moje hodnotenie
Vaše hodnotenie 0 
bolo uložené.

Komentáre

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

Pridať komentár