Späť

Zákon o podpoře sportu

Jednou z věcí, která protéká poslaneckou sněmovnou je novela zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. Jak se situace vyvíjí, můžete sledovat zde.

Pro ty, kteří se tím probírat nechtějí, jsme připravili stručný přehled. Kromě návrhu změn, jsme prošli i důvodovou zprávu, abychom lépe pochopili, co naše zákonodárce ke změně vede.

Nejvíce rezonované slovo je transparentnost. Stát, a řekněme si, že poměrně správně, chce mít přesnější povědomí o tom, co vlastně financuje.  Proti tomu se nedá nic namítat. Je to téma, které se propírá tiskem již delší dobu, a zkazky o tom, že je v Česku více sportovců než obyvatel a že aktivně sportuje i Ferda Mravenec jsou poměrně známé.

Proto asi nikoho nepřekvapí, že jednou z věcí, kterou novela zákona upravuje je vytvoření registru sportovců. Zde by měly být registrovány sportovní organizace žádající o podporu (§ 3a odst. 2), kde sportovní organizací je, resp. bude podle navrhované novely právnická osoba založena za jiným účelem než dosažením zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnosti v oblasti sportu (§2 odst. 2) a samozřejmě sportovci, což je pro účely zákona každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.

Správcem a zpracovatelem neveřejného rejstříku bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které jakožto orgán veřejné moci, bude mít i možnost kontroly správnosti údajů a to proti základním registrům. U sportovců (a trenérů) by nemělo být evidováno rodné číslo, ale pouze jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu. V případě sportovců rovněž druh sportu, který sportovec vykonává a v případě cizinců rovněž státní občanství. Plus data od kdy do kdy sportovec či trenér u organizace činnost vykonával.

Z návrhu novely je patrné, že organizacemi žádající o podporu budou především zastřešující sportovní organizace resp. organizace zastřešující sportovní odvětví. Rozsah podpory formou státních dotací novela upravuje v § 6b.

Novela rovněž upravuje některé další věci z nichž asi nejzajímavější je plánování, kde v § 6a se hovoří o plánech v oblasti sportu, kde je rovněž odkaz na Národní radu pro sport. Plán rozvoje sportu je protažen na kraje a obce, kde by se mělo především odehrávat sportování pro všechny, správa sportovišť a další věci, které zajímají širokou sportovní věřejnost.

Domníváme se, že přijetím novely zákona se toho tam moc nezmění. Největší tíha na zajištění sportování mládeže a obyčejných sportovců zůstane stejně na klubech, rodičích a obcích. Určitě je dobře, že je zde snaha udělat pořádek v evidenci a zvýšit transparentnost tohoto průmyslového odvětví, což je termín, který jsem použil z důvodové zprávy.

Vedení registru na Ministerstvu školství je asi správně. Podobné registry již ministerstvo vede pro školy, ať už jsou to školské matriky či sdružené matriky pro vysoké školy, takže tohle je jen variace na téma.

Co z toho plyne pro kluby, tělovýchovné organizace a další sportovní organizace?

I když povinnost vést údaje o členech bude zřejmě na zastřešujících organizacích i tak zůstane povinnost poskytnout primární data na jednotlivých klubech. Čas na navedení dat do rejstříků od nabytí účinnosti zákona je omezen a vzhledem ke kontrole údajů přes základní registry zde bude tlak na správnost navedených údajů. A protože určitá část financování zůstane stále na obcích a krajích, pravděpodobně se sportovní organizace nezbaví ani předkládání různých výkazů na další organizace.

Vzhledem k tomu, že jsme koncem roku pomáhali některým našim klientům s naváděním dat, tak se domnívám, že s „vyčištěním“ evidence a kontrolou na správnost údajů budou mít některé organizace značné problémy a náprava není rozhodně otázka jednoho nedělního večera.